KONCEPTUÁLNE TECHNOLÓGIE,
staro-nové spôsoby myslenia (objavovania a osvojovania si nových in-formácií)
presnejšie: Metodológia spracovania in-formácií

Kurzy pôvodne určené, v Euroatlantickej kultúre, výlučne pre riadiace štruktúry lokálnych a globálnych “elít”.

Prečo a ako čítať DVTRPredslov

 1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: Načo to treba
 2. Kategórie Dostatočne všeobecnej teórie riadenia
 3. Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti
 4. Prognostika, proroctvá a uskutočnenie jedinečného variantu budú-cnosti
 5. Riadenie: kvalita a optimálnosť
 6. Uzavreté systémy
 7. Spôsoby riadenia
 8. Udržateľnosť riadenia
 9. Schémy riadenia
 10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a kolektívny)
 11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnania a rozpoznania podobnosti
 12. Manévre a teória katastrof
 13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu
  1. Pochopenie supersystémov
  2. Osvojenie si potenciálu rozvoja
  3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch
  4. Súborný intelekt v supersystémoch
  5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme
  6. Princíp dodatočnosti informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako osobitný druh konfliktu riadení
  7. Obnova riadenia supersystému ako jediného celku
  8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou
 14. Metóda dynamického programovania

Prílohy

 1. Čo je to moc (vláda) v davo-„elitárnej“ spoločnosti.
 2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti

Cieľ publikácie: Zverejnenie a sprístupnenie uvedených technológií, a tým zvýšenie miery chápania objektívnych spoločensko-prírodných procesov populáciou, vedúcej k postupnému významnému zníženiu možností jej manipulácie majiteľmi mediálno-bankového konglomerátu.

Čítajte ďalej…

   Pre efektívne riadenie samého seba a svojho života je nutné vedieť predvídať a predpovedať. Pri nesprávnom riadení auta polícia s radosťou pokutuje a častým argumentom je “Pán vodič, mali ste predvídať.” Prečo sa však predvídanie neučí v autoškole, keď je nutné predvídať a predpovedať pre efektívne riadenie?

   Čo myslíš, prichádza pokuta aj pri nesprávnom riadení samých seba? Môže touto pokutou byť zhoršenie životných okolností, zhoršenie zdravotného stavu, prípadne nehody, zranenia a v konečnom dôsledku smrť? Dá sa týmto chybám riadenia vyhnúť? Je možné sa predvídateľnosť, predpovedateľnosť, správanie objektov (vrátane samých seba) a ich efektívne riadenie naučiť? Áno, presne na zodpovedanie týchto otázok a oveľa viac slúži Dostatočne všeobecná teória riadenia, v skratke DVTRDostatočne všeobecnej teórie riadenia.

Ako čítať DVTR?

   DVTRDostatočne všeobecnej teórie riadenia je dlhodobá práca nad sebou samým, odporúča sa čítať postupne – 3 až 5 strán za deň a navyše opakovanie, ktoré – ako nám ľudové príslovie hovorí – je matkou múdrosti.
Čítajte ďalej…

   Pojem „riadenie“ možno v podstate, v jeho najširšom (najvšeobecnejšom) slova zmysle definovať skrátene takto:

   Riadenie – to je zistenie objektívnych možností, stanovenie a dosiahnutie vybraných cieľov praktickou činnosťou.

   Toto je definícia podľa Plnej funkcie riadenia (o nej bude reč v texte nasledujúceho odseku a podrobnejšie v Kapitole 10).
   Ďalej možno objasniť a do detailov rozobrať rôzne aspekty riadenia ako objektívneho procesu. A v závislosti od toho, ako sa to robí, vychádza (sa získava) tá alebo iná verzia teórie riadenia.

   V teórii riadenia je možné zadanie celkovo iba dvoch úloh:
Čítajte ďalej…